1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Üzemeltető
A www.engobim.hu címen található webáruházat (a továbbiakban: „webáruház”) az Easy Company s.r.o. üzemelteti, székhelye: Podolská 1487/8a, Praha 147 00, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett C 197223 számú, 24250651 azonosítószámú cégjegyzékbe (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Üzemeltető”).
1.2.
1.2.1. Vevő a webáruház bármely látogatója, függetlenül attól, hogy fogyasztóként vagy vállalkozásként jár el (a továbbiakban: „vevő”).
1.2.2. A fogyasztó olyan természetes személy, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége során jár el (a továbbiakban: fogyasztó).
1.2.3. A vállalkozás olyan vevő, aki nem fogyasztó. Vállalkozónak minősül az a személy is, aki saját üzleti, gyártási vagy hasonló tevékenységével összefüggésben vagy önálló foglalkozásának gyakorlása során köt szerződést, vagy az a személy, aki egy vállalkozó nevében vagy megbízásából jár el (a továbbiakban: vállalkozó).
1.3 Feltételek
1.3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és a Vevő között a webáruházon keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Adásvételi Szerződés”) kapcsán vagy alapján keletkeznek.
1.3.2. Az Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Amennyiben az adásvételi szerződés vagy annak mellékletei kifejezetten nem rendelkeznek ettől eltérő rendelkezésről, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek érvényességét az adásvételi szerződés vagy az Eladó és a Vevő közötti egyéb kifejezett megállapodás nem zárja ki vagy nem módosítja más módon, a Felek kölcsönös kapcsolataira egyébként a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.
1.3.3. Az Eladó és a Vevő közötti, a jelen Általános Szerződési Feltételek által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra a 89/2012. sz. törvénycikk, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az Eladó és a Fogyasztó jogviszonyát a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény is szabályozza.

2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, A SZÁLLÍTÁS ÉS A FIZETÉS MÓDJA

2.1. Az áruk felajánlása
A weboldalon keresztül kínált áruk kizárólag tájékoztató jellegű árukínálatot jelentenek. Az áruk felajánlása nem minősül a Polgári Törvénykönyv 1732. szakaszának (2) bekezdése értelmében vett, áruk szállítására irányuló ajánlatnak, és az üzemeltető nem köteles a felajánlott árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni.
2.2. Rendelés
2.2.1. A vevő a webáruház honlapján található űrlap segítségével hozhat létre megrendelést. A megrendelés űrlapon történő létrehozásakor a vevő először kiválasztja az őt érdeklő árukat. A kívánt mennyiség, szállítási mód (lásd a 2.4.1. cikket) és fizetési mód (lásd a 2.5.1. cikket) kiválasztása után a vevő megerősíti a megrendelését, és ezzel kötelező érvényű ajánlatot tesz a vevő és az üzemeltető közötti adásvételi szerződés megkötésére.
2.2.2. A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket a feltételeket és teljes egészében elfogadja azokat.
2.3. Az adásvételi megállapodás megkötése
2.3.1. Az Üzemeltető vállalja, hogy elfogadja a Vevő adásvételi szerződési ajánlatát (megrendelését), feltéve, hogy ez az ajánlat nem ellentétes az Általános Szerződési Feltételekkel, és az Üzemeltetőnek nincs konkrét oka feltételezni, hogy a Vevő megszegi az adásvételi szerződést. Az Üzemeltető az ajánlat elfogadását a Vevő elektronikus címére küldött üzenettel igazolja.
2.3.2. Az Üzemeltető és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Üzemeltető a Vevőnek küld a megrendelésben megadott elektronikus címre.
2.3.3. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (pl. az internetkapcsolat vagy a telefonhívások költségei) a vevő maga viseli.
2.4 A szállítás módja
2.4.1. Ha az adásvételi szerződésben másként nem állapodtak meg, az áru szállításának módját az Eladó határozza meg. Abban az esetben, ha a szállítási módot a Vevő kérésére állapítják meg, a Vevő viseli az ilyen szállítási móddal kapcsolatos kockázatot, beleértve a választott szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket is.
2.4.2. Az üzemeltető vállalja, hogy az áru elküldéséről tájékoztatja a vevőt a vevő által a megrendelés létrehozásakor megadott elektronikus címre.
2.4.3. A megrendelt áru feladása a Vevő által a megrendelés létrehozásakor megadott címre történő feladást jelenti. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az áruk szállítási költségét a fuvarozó aktuális árlistája szerint hozzáadja a megrendelés árához.
2.4.4. Külföldre történő küldés esetén az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a normál szállítási árhoz a külföldre történő szállítás további költségeit hozzáadja.
2.5 Fizetési mód
2.5.1. Az Üzemeltető a következő fizetési módokat kínálja: utánvétel a fuvarozótól történő átvételkor.
2.5.2 Az áru fuvarozótól történő átvételekor történő utánvételes fizetés esetén az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az utánvét költségét a fuvarozó aktuális árlistája szerint hozzáadja a megrendelés árához.
2.6 Az adásvételi szerződés megkötéséből eredő jogok és kötelezettségek
2.6.1. Az Üzemeltető köteles a megrendelt árut a Vevőnek a megállapodás szerinti áron leszállítani, a Vevő pedig köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.
2.6.2. Amennyiben a Vevő megszegi az adásvételi szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek feltételeit, az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy elálljon az adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben a vevő köteles megfizetni az üzemeltetőnek a megrendelésével kapcsolatos összes költséget, különösen az áru elküldésének költségét, ha a vevő nem fogadja el az árut.
2.6.3. A Vevő köteles az áru megrendelésekor a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő által megadott, az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Eladó helyesnek tekinti.
2.6.4. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magatartási kódexek.
2.6.5 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.
2.6.6. Az Eladó valamennyi közleménye a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott elektronikus címre kézbesíthető.
2.7 Ajándékutalványok és kedvezménykódok
2.7.1. A Vevő a megrendelés létrehozásakor a vásárolt ajándékutalványokon szereplő kódokat és az Üzemeltető által biztosított kedvezménykódokat adhatja meg a szabályzatuknak megfelelően.
2.7.2. Hacsak az Üzemeltető kifejezetten másként nem rendelkezik, az ajándékutalványok vagy kedvezménykódok:
nem lehet ismételten alkalmazni;
nem kombinálhatók egymással.
2.7.3. Ezen túlmenően a kedvezménykódok nem alkalmazhatók akciós árukra, a „nap fogása” megjelölésű árukra vagy a Dobro kollekcióból származó árukra, kivéve, ha az üzemeltető kifejezetten másként rendelkezik.
2.7.4. Az adásvételi szerződéstől való bármilyen okból történő elállás vagy a Vevő által kedvezménykód vagy ajándékutalvány alapján megvásárolt áru egyéb ésszerű visszatérítése esetén a Vevő jogosult az áru megvásárlásáért ténylegesen kifizetett összeg készpénzben történő visszatérítésére. Ajándékutalvány esetén az Eladó egy új, megfelelő értékű ajándékutalványt állít ki. Az Eladó azonban eldöntheti, hogy kiad-e és milyen összegben új kedvezménykódot a Vevőnek.
2.7.5 Ha az ajándékutalvány vagy kedvezménykód korlátozott érvényességi idővel rendelkezik, a vásárló csak a lejárat előtt jogosult felhasználni az ajándékutalványt vagy kedvezménykódot. Az Eladó az ajándékutalvány vagy kedvezménykód fel nem használt értékéért nem ad pénzt vagy más kompenzációt.
2.7.6 Sem az ajándékutalvány, sem a kedvezménykód nem váltható pénzre. Abban az esetben, ha a vásárló az ajándékutalvány vagy kedvezménykód értékénél kevesebb áru ellenértékét vonja vissza, a vásárló nem jogosult az ajándékutalvány vagy kedvezménykód értékének visszatérítésére, illetve az eredeti ajándékutalvány vagy kedvezménykód beváltott értékének fennmaradó részére új ajándékutalványra vagy kedvezménykódra.
2.7.7. Abban az esetben, ha az ajándékutalvány vagy kedvezménykód beváltása az Üzemeltetőnek az ilyen ajándékutalványok és kedvezménykódok felhasználására vonatkozó szabályait megsértve történik, az Üzemeltető jogosult az így beváltott ajándékutalványt vagy kedvezménykódot visszautasítani és a megkötött vásárlási szerződéstől elállni. Amennyiben a szabályok értelmezése nem egyértelmű, az üzemeltető által meghatározott értelmezést kell alkalmazni.

3. ÁRUSZÁLLÍTÁS

3.1. Szállítási idő
3.1.1. Az Üzemeltető vállalja, hogy az árut a lehető legkorábbi időpontban elszállítja a Vevőnek.
3.1.2. Az Üzemeltető nem felel az áruk feladásának vagy kézbesítésének bármilyen okból történő késedelméből eredő károkért.
3.2 Az áruk szállítása, átadása és átvétele
3.2.1. A vevő a megvásárolt áru tulajdonjogát annak átvételével szerzi meg. Az áru átvételekor az áru sérülésének kockázata is a vevőre száll.
3.2.2. A szállítmány tartalmazza az áru vásárlását igazoló bizonylatot, amely tartalmazza az adásvétel időpontját, az áru megnevezését, a vételárat és az eladó adatait. Kérésre az Eladó elektronikus formában megküldi a Vevőnek az adóigazolást.
3.2.3. Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és esetleges hibák esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérült, ami arra utal, hogy a küldeményt manipulálták, a Vevőnek ajánlott, hogy ne vegye át a szállítmányt a fuvarozótól, és töltsön ki egy jegyzőkönyvet a küldemény sérüléséről. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az árut tartalmazó szállítmány csomagolása sértetlen volt.
3.2.4. Az áru mechanikai sérülésére, nem megfelelő árura stb. vonatkozó igényeket, amelyek nem voltak nyilvánvalóak a szállítmánynak a fuvarozótól való átvételekor, a vevő köteles azonnal, azok felfedezése után bejelenteni. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az áruban a szállítás során keletkezett károkért, kivéve, ha a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.2.3. és 3.2.4. pontjai szerint haladéktalanul igényt tart a kárra.
3.2.5. Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

4. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

4.1 Az adásvételi szerződéstől való elállás a Vevő részéről
4.1.1. Ha az adásvételi szerződés megkötésére távközlés útján (webáruházon keresztül) kerül sor, a fogyasztónak joga van a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás és szankció nélkül elállni, a Polgári Törvénykönyv 1829. és azt követő §-ainak megfelelően.
4.1.3. Ha a fogyasztó a törvényes 14 napos határidőn belül értesíti az üzemeltetőt arról, hogy eláll a szerződéstől, az adásvételi szerződést eleve fel kell mondani. A szerződéstől való elálláshoz a fogyasztó a megvásárolt árukkal együtt kapott vásárlási bizonylatot használhatja.
4.1.4. Az adásvételi szerződéstől való elállásra a törvényes 14 napos határidőn belül nyitva álló határidőt akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a fogyasztó ezen határidőn belül elállási nyilatkozatot küld az eladónak.
4.1.5 Amennyiben a fogyasztó akár a törvényes 14 napos, akár a meghosszabbított 90 napos határidőn belül eláll az adásvételi szerződéstől, és a visszaküldött áru hiányos, csomagolás nélküli, vagy bizonyíthatóan használt vagy sérült, az üzemeltető jogosult kártérítésre a fogyasztóval szemben, és jogosult az ebből eredő kártérítési igényt egyoldalúan beszámítani a fogyasztónak az üzemeltetővel szemben a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe. Ilyen esetben az üzemeltető csak a csökkentett vételárat téríti vissza a fogyasztónak.
4.1.6. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-a szerint nem állhat el az adásvételi szerződéstől az itt említett esetekben, különösen a Vevő kívánságai szerint vagy személye számára módosított áru, valamint romlandó áru, továbbá a szállítást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekevert áru, a Vevő által a csomagolásból kivett, zárt csomagolású, higiéniai okokból vissza nem adható áru (pl. alsónemű és fürdőruha), hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha az eredeti csomagolás sérült, vagy újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítása.
4.1.7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevő köteles az Eladótól átvett árut, beleértve annak minden alkatrészét és tartozékát, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül elküldeni vagy átadni az Eladónak.
4.1.8. Ha a fogyasztó indoklással eláll az adásvételi szerződéstől, az üzemeltető köteles minden pénzeszközt, beleértve az áru szállítási költségét is, a legolcsóbb felajánlott szállítási módnak megfelelő összegben, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszautalni, ugyanúgy, ahogyan azt megkapta. Az eladó csak akkor téríti meg a fogyasztónak más módon, ha a fogyasztó ehhez hozzájárult, és ha nem merülnek fel többletköltségek.
4.1.9. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az üzemeltető nem köteles a kapott pénzösszeget a fogyasztónak visszafizetni, amíg a fogyasztó át nem adja az árut, vagy nem igazolja, hogy az árut elküldte az üzemeltetőnek.
4.1.12. Ha a vevő indokolatlanul eláll az adásvételi szerződéstől, és az árut elküldi az üzemeltetőnek, az áru nem kerül átvételre, vagy a fogyasztó költségére visszaküldésre kerül.
4.1.13. Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.
4.2 Az adásvételi szerződéstől való elállás az üzemeltető részéről
4.2.1. Az Üzemeltető ügyel arra, hogy az eladott árukkal jól tájékozódjon a piac területén, azonban kivételesen előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor nem tudja a megrendelt árut az adásvételi szerződésben rögzített feltételek mellett leszállítani. Az Üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy ilyen esetekben elálljon az adásvételi szerződéstől.
4.2.2. Az Üzemeltetőnek joga van továbbá elállni az adásvételi szerződéstől, ha a megrendelt áru szállítójának áraiban jelentős változások történtek, ha az áru szállítási áraiban jelentős változások történtek, vagy ha az Üzemeltető felfedezi, hogy az árut tévesen helytelen áron ajánlották fel, és a Vevő nem fogadta el az adásvételi szerződés vonatkozó módosítását, azaz az áru árának emelkedését vagy a szállítási költség növekedését.
4.2.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult elállni a Vevővel kötött adásvételi szerződéstől, ha az Eladóval fennálló bármely korábbi kapcsolatában bármely kötelezettségét lényeges módon megszegte. A korábbi szerződéses jogviszony lényeges megsértése az elállás szempontjából a Ptk. 2002. § (2) bekezdése szerinti magatartásnak minősül.
4.2.4. Ha az üzemeltető eláll az adásvételi szerződéstől, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a vevőt a vevő által a megrendelés létrehozásakor megadott elektronikus címre. Az üzemeltető köteles továbbá az áru teljes vételárát visszatéríteni a vevőnek, ha azt már kifizette.

5. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

5.1 A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai) és a fogyasztóvédelmi törvény az irányadó.
5.2 Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételének időpontjában:
az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, illetve a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárt jellemzőkkel,
az áru alkalmas az eladó által megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű árukat általában használják,
az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg,
az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak; és
az áruk megfelelnek a jogszabályokban előírt követelményeknek.
5.3 A fogyasztó jogosult a fogyasztási cikkekben előforduló hiba esetén a törvényes határidőn belül, azaz az átvételtől számított 24 hónapon belül élni az igényérvényesítési jogával. Ha az árucikken, annak csomagolásán, a termékhez mellékelt használati utasításban vagy más jogszabályi rendelkezések szerint az árucikken feltüntetik azt az időtartamot, amely alatt a termék használható, akkor a minőségi garanciára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a hiba az átvételtől számított 6 hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.
5.4. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó telephelyének címén (feladóhely) gyakorolhatja. A reklamáció időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor az Eladó az igényelt árut a Vevőtől megkapja.
5.5 A hibás teljesítésre vonatkozó jog gyakorlása során a vevő köteles bizonyítani az adásvételi szerződés megkötését. Ebből a célból az üzemeltető különösen a vásárlási bizonylat bemutatását ajánlja.
5.6 A Vevő köteles az Eladót a hiba miatt megróni, azaz megadni az áru azon hibájának leírását, amelyet kifogásol.
5.7 A hibás teljesítés joga nem illeti meg a vevőt, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolog hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
5.8. Az Eladó vagy az Eladó által megbízott alkalmazott haladéktalanul, összetett esetben 3 munkanapon belül dönt a fogyasztó panaszáról. Ez a határidő nem foglalja magában a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges áruk vagy szolgáltatások típusának megfelelő időt. A fogyasztó panaszát, beleértve a hiba elhárítását is, az eladónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell rendeznie, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó hosszabb határidőben állapodik meg.
5.9. Ha az Üzemeltető nem utasítja el a reklamációt, az Üzemeltető a Vevő részére a reklamáció átvételéről visszaigazolást állít ki, amely tartalmazza többek között az Üzemeltető és a Vevő azonosítását, a Vevő által vélt reklamáció tartalmát, a Vevő által kért reklamáció kezelésének módját, a reklamáció átvételének időpontját és helyét, valamint az Üzemeltető alkalmazottjának aláírását.
5.10. A fogyasztó jogosult a hibás teljesítésből eredő jogának gyakorlása során ésszerűen felmerült költségeinek megtérítésére.
5.11. Az üzemeltető köteles tájékoztatni a vevőt a panasz rendezéséről és annak módjáról, akár a vevő által a panasz benyújtásakor megadott e-mail címre küldött e-mail útján, akár más olyan elérhetőség megadásával, amely lehetővé teszi, hogy a vevő értesítést kapjon a panasz rendezéséről. Ebben az értesítésben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a kifogásolt áruk begyűjtésének határidejét.
5.12. Amennyiben a Vevő nem veszi át az igényelt árut az Üzemeltető által meghatározott határidőn belül, az Üzemeltető jogosult ésszerű tárolási díjat felszámítani, vagy az árut saját számlájára értékesíteni a Vevőnek. Az üzemeltetőnek előzetesen értesítenie kell a vevőt erről az eljárásról, és ésszerű póthatáridőt kell adnia a vevőnek az áru átvételére.
5.13. Az Üzemeltető nem felel a szállított áruk hibája által okozott közvetlen vagy közvetett vagyoni kárért, sérülésért vagy veszteségért, kivéve, ha az ilyen veszteséget, sérülést vagy vagyoni kárt az Üzemeltető gondatlansága, mulasztása vagy szándékossága okozta.

6. ADATVÉDELEM

6.1 A vásárlók személyes adatainak kezelésére a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló, módosított 101/2000. sz. törvény rendelkezései vonatkoznak. Az üzemeltető nyilvántartási száma a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál: 00036842.
6.2. A Vevő hozzájárul személyes adatainak, azaz a név és vezetéknév, lakcím, személyi azonosító szám, adóazonosító jel, elektronikus cím, nem, bankszámlaszám és telefonszám kezeléséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Üzemeltető az adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, a hűségprogram működtetése és a felhasználói fiók fenntartása céljából gyűjtse és kezelje. Amennyiben a Vevő nem dönt másként, a Vevő hozzájárul ahhoz is, hogy az Eladó személyes adatokat kezeljen a Vevőnek küldött kereskedelmi kommunikáció céljából. A Vevő önkéntesen adja meg a hozzájárulását a kereskedelmi kommunikáció küldéséhez, és azt bármikor ingyenesen visszavonhatja a kereskedelmi kommunikáció végén található link segítségével. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés megkötését.
6.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában vagy a megrendelés leadásakor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és hogy köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.
6.4 Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását harmadik fél adatfeldolgozóra bízhatja.
6.5 A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik elektronikus formában automatizált eszközökkel vagy papíralapon nem automatizált eszközökkel.
6.6 Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó a személyes adatait a Vevő magán- és magánéletének védelmével ellentétes módon vagy a törvénybe ütköző módon kezeli, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás céljára tekintettel pontatlanok, a Vevő jogosult:
kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,
az eladót vagy a feldolgozót a helyzet orvoslására kötelezi.
6.7 Ha a vevő tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles azt megadni neki. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.
6.8 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.
6.9 A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. A Vevő manuálisan törölheti, blokkolhatja vagy teljesen letilthatja az egyes sütiket a webböngészőjének beállításain keresztül. Az egyes sütik blokkolhatók vagy csak bizonyos oldalak számára engedélyezhetők.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1 Az üzemeltető és a vevő közötti kommunikáció nyelve és az adásvételi szerződés nyelve a cseh. A megkötött adásvételi szerződéseket az üzemeltető elektronikus formában archiválja, és azokhoz más személyek nem férhetnek hozzá.
7.2 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelen vagy hatástalan, az érvénytelenség vagy hatástalanság nem teszi érvénytelenné vagy hatástalanná a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Adásvételi Szerződés többi részét.
7.3 Az Üzemeltető megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. A módosított feltételek a közzétételük napján lépnek hatályba. Az Üzemeltetőnek és a Vevőnek az Általános Szerződési Feltételek új változatának hatálybalépése előtt keletkezett jogait és kötelezettségeit a módosítás nem érinti.
7.4 Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
7.5 Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.
7.6 A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető és a Vevő közötti jogviták elbírálására a Cseh Köztársaság bíróságai rendelkeznek joghatósággal. Az Üzemeltető és a Fogyasztó közötti vitás kérdések peren kívül is rendezhetők. Ilyen esetben a fogyasztó kapcsolatba léphet egy bíróságon kívüli vitarendezési szervvel, például a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatósággal, vagy online rendezheti a vitát egy erre a célra létrehozott ODR-platformon keresztül. A peren kívüli vitarendezéssel kapcsolatos további információk itt találhatók. Mielőtt bíróságon kívüli vitarendezéshez folyamodna, az üzemeltető azt javasolja, hogy a vevő először a info@engobim.hu elektronikus címet használja a helyzet megoldására.

Prága, 2017.4.17.
Easy Company s.r.o.

Válassz nyelvet