I. Alapvető rendelkezések

A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikkének (7) bekezdése értelmében az Easy Company s.r.o., azonosító: 24250651, székhelye: Podolská 1487/8a, 147 00 Prága (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
Az ügyintéző elérhetőségei a következők:
Cím:
Easy Company s.r.o., ID 24250651, székhelye: 147 00 Prága, Podolská 1487/8a, 147 00 Prága
Email: info@engobim.hu.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.
Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.
Az adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító, kapcsolattartási és szerződéses adatait, beleértve az elektronikus sütiket is.
Ha Ön feliratkozott hírlevelünkre, akkor az adminisztrátor feldolgozza az Ön e-mail címét és egy időbeli nyilvántartást arról, hogy mikor adta beleegyezését a www.engobim.hu webáruházban kínált árukkal kapcsolatos kereskedelmi ajánlatok fogadásához.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának jogszerű oka a következő
az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
az Adatkezelőnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése),
az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése után kommunikáljon a weboldal potenciális ügyfelével/látogatójával,
Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendel meg árut vagy szolgáltatást.
2. A személyes adatok feldolgozásának célja a következő
az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül a szerződés megkötése vagy az Adatkezelő általi teljesítése nem lehetséges,
kereskedelmi kommunikáció küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése,
a forgalom statisztikai és elemző feldolgozása.
3. Az adatkezelő a GDPR 22. cikke értelmében automatikus egyedi döntéseket hoz. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. A személyes adatok megőrzési ideje

1. Az adatkezelő a személyes adatokat a következők szerint tárolja
az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 10 évig).
a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonását megelőzően, de legfeljebb 10 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.
2. A megőrzési időszak lejártát követően az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei

1. A személyes adatok címzettjei a következők
a szerződés szerinti áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében részt vesz,
a webáruház üzemeltetési szolgáltatások és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,
marketingszolgáltatások nyújtása.
2. az adatkezelő a személyes adatokat az EU-n kívüli országokba vagy nemzetközi szervezetnek kívánja továbbítani. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai szolgáltatók/felhőszolgáltatók.
3. A fent említett személyes adatokon kívül a vevő fent említett hozzájárulása a Google Analytics elemző eszköz által generált webes felület által generált adatokra is vonatkozik, a remarketing adatok tárolására szolgáló kód kiterjesztésével. Ezeket a remarketingadatokat 365 napig tároljuk. Ezen online eszközökkel nem gyűjtünk személyes adatokat, például az Ön nevét, címét, e-mail címét vagy telefonszámát. A remarketing hirdetések célzásához szükséges rekordot törölheti, miután törölte a sütiket a böngészőjében.

VI. Az Ön jogai

1. A GDPR feltételei szerint Önnek
a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, illetve az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján.
a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján.
a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és
a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog.
az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen Feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére.
2. Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

VII. Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.
2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok dokumentált formában történő tárolásának biztonsága érdekében, különösen a fizikai dokumentumok biztonsága, az adattárolás technikai biztonsága, titkosítás, vírusirtó programok, biztonsági mentések stb. tekintetében.
3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az online űrlapon keresztül bejelöli a beleegyező négyzetet. A beleegyező nyilatkozat kipipálásával Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
3. Az ügyvezető jogosult e feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi az adatkezelőnek megadott e-mail címére is.

Ezek a feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.

Válassz nyelvet